Yhdistyksen säännöt

TAMPEREEN PUOLESTA RY: N SÄÄNNÖT
(Hyväksytty PRH 06.03.2014)

1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen Puolesta ry ja kotipaikka Tampereen kaupunki.
Yhdistyksen nimen lyhenne on TAPU.

2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereella puoluesidonnaisuuksista vapaana
yhteistyöelimenä, joka edistää kaupungin ja sen asukkaiden taloudellista, yhteiskunnallista ja muunlaatuista hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys selvittää päämääriensä tavoitteisiin vaikuttavia asioita ja tekijöitä, järjestää niitä koskevia yleisötilaisuuksia ja tuottaa niistä muilla tavoin tietoa, sekä asettaa ja tukee kunnallisvaaleissa Tampereella sellaisia vapaata harkintaoikeutta käyttäviä ehdokkaita, joiden yhdistys katsoo toiminnallaan edistävän yhdistyksen tarkoitusperiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3.§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä ne Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa ja Suomessa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, jotka täyttävät yhdistyslain 10 § 2 momentissa mainitut vaatimukset, ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen henkilöjäsenten ja erikseen yhteisöjäsenten osalta vuosikokous.

4.§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä sisääntulojärjestyksessä.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi. Muista varsinaisista ja varajäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Erovuorossa olevat arvotaan ensimmäisellä kerralla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5.§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

6.§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta.

7.§ YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla.


8.§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella viimeksi erääntyneen jäsenmaksun suorittaneella äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.9.§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen henkilö- sekä erikseen yhteisöjäsenten osalta;

8. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrä;

9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle;


10. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö tarkastamaan tilit ja toiminnan kulumassa olevalta tilikaudelta;

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.