Strategia

 

Tampereen Puolesta - toiminnallinen strategia

 

Strategia on laadittu Tampereen Puolesta -strategiatyöryhmässä ja hyväksytty Tampereen Puolesta ry:n hallituksessa.

 

Strategiassa esitetään ne keskeiset toimintaperiaatteet ja keinot, jotka ohjaavat Tampereen Puolesta Ry:n poliittista toimintaa Tampereen kunnallispolitiikassa kaikkien tamperelaisten hyväksi.

 

Toimintastrategia mahdollistaa myös tiedonsaannin tulevaisuudessa niille tuhansille ihmisille, jotka kokevat sitoutumattomuuden olevan hyvä ja ainoa keino vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ilman puoluekurisidonnaisuutta.

 

Tampereen Puolesta laatii toimintastrategian mukaisesti kullekin valtuustokaudelle oman toimintaohjelman, jossa esitetään eri palvelusektoreille kohdistuvat valtuustokauden toimintastrategian mukaiset tavoitteet.

  

Tampereen Puolesta poliittisena päätöksentekijänä

 

Tampereen Puolesta toiminta alkoi Tampereen Puolesta (TAPU) nimellä vuoden 1992 vaaleissa, jolloin Pekka Paavolan johdolla vaalimenestys oli erinomainen. Ryhmä keräsi yli kymmenen tuhatta ääntä, mikä osuus oli yli kymmenen prosenttia annetuista äänistä ja tämä takasi ryhmälle 8 valtuustopaikkaa. Vaalimenestys oli paljolti Pekka Paavolan henkilökohtaisen poliittisen kokemuksen mukanaan tuomaa tulosta ja hänen johdollaan ryhmä saavutti heti uskottavan aseman paikallisessa päätöksenteossa.

 

Kokemus onkin korostunut Tampereen Sitoutumattomien toiminnassa ja ryhmässä on aina ollut kokeneita eri alojen osaajia ottamassa vastuuta poliittisessa päätöksenteossa. Ryhmän menestyminen vaaleissa on ollut usein henkilökeskeistä ja vaalien takuumenestyjiä on ollut mm. Lasse Oksanen, Matti Joki, sekä Hannu Soro. Heidän kokemuksensa ansiosta ryhmä on pystynyt pitämään kannatuksensa lähes kymmenessä prosentissa viime vaaleja lukuun ottamatta, jolloin paikkaluku jäi kahteen.

 

Tampereen Puolesta on vakiinnuttanut paikkansa poliittisessa päätöksenteossa ja juurruttanut tamperelaisten mieliin käsityksen luotettavasta ja asiansaosaavasta kunnallispoliittisesta ryhmästä, joka pyrkii määrätietoisesti toteuttamaan keskustelevaa asialinjaa kaikkien tamperelaisten hyväksi.

 

Alkuajoista lähtien poliittinen menestys on taannut Tampereen Puolesta -ryhmälle merkittäviä hallitus, lauta- ja johtokuntapaikkoja, joissa jäsenet ovat konkreettisesti päässeet toteuttamaan sitoutumatonta kunnallispolitiikkaa.

 

Tampereen Puolesta toteuttaa keskustelevaa kunnallispolitiikkaa kokoontumalla säännöllisesti valtuustoryhmän toimesta valmistelemaan päätöksenteon kohteena olevia asioita.

 

XL-yhteistyö viime vuosien aikana on taannut Tampereen Puolesta -ryhmälle mahdollisuuden olla mukana päättämässä asioista sen sijaan, että se olisi ollut oppositiossa.Tampereen Puolesta valitsee kumppaninsa asiaperusteisesti.

 

Tampereen Puolesta on rahoittanut toimintansa jäseniltään keräämänsä rahoituksen turvin ja näin näkyvyys ei välttämättä ole ollut samaa tasoa kuin puolueilla.

 

 

Tulevaisuuden haasteet

 

Yhteiskuntarakenteen muutos on vähentänyt perinteisen poliittisen toiminnan kiinnostavuutta ja aktiivisesti toiminnassa mukana olevat ovat yhä enenevässä määrin ikääntyneempiä ja keski-ikäisiä. Nuorten mukaan saaminen onkin tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä kehittämisalueista. Näin lisätään politiikan kiinnostavuutta ja vahvistetaan nuorten osallistumismahdollisuuksia. On myös löydettävä uusia tapoja tavoittaa kaupunkilaiset ja mahdollistaa heille osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon heitä itseään sekä elinympäristöään koskevissa asioissa.

 

Viime vuosien aikana tapahtunut poliittisen ilmapiirin muutos avoimempaan suuntaan ja entistä henkilökeskeisemmäksi on jossain määrin palauttanut politiikan uskottavuutta äänestäjien keskuudessa. Sitoutumattomien pitkäjänteinen työskentely päätöksenteon läpinäkyvyyden ja asiantuntijuuden lisäämiseksi on tehnyt sitoutumattomuudesta varteenotettavan ja kiinnostavan vaihtoehdon toteuttaa kunnallispolitiikkaa.  Erityisesti viime vuosien aikana vaikuttanut taloudellinen taantuma on tuonut huolen peruspalvelujen riittävyydestä ja korostanut taloudellisen osaamisen merkitystä, mikä osaltaan tukee sitoutumattomien toimintaa osaavana ja vastuullisena tamperelaisten asioiden hoitajana.

 

Perinteiset poliittiset puolueet ovat myös kokeneet viime vuosina ihmisten sitoutumisen ja kannatuksen vähentyneen perinteiseen puoluepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Tämä tukee sitä seikkaa, että ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia politiikan asiasisällöistä ja haluaisivat vaikuttaa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sitoutumatta poliittisiin puolueisiin.

 

Tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä lisääntynyt sosiaalisen median vaikutus antaa ihmisille entistä paremmat mahdollisuudet osallistua ja myötävaikuttaa julkiseen keskusteluun ja tuoda  julki oman mielipiteensä ilman puoluepoliittista sitoutumista. Tulevaisuudessa onkin tärkeää huolehtia siitä, että voimakkaasti lisääntyneen sosiaalisen median osuus osataan hyödyntää toimintaa tukevasti.

 

Sitoutumattomuus

 

Tunnetusti enemmistö äänestysikäisistä ihmisistä on poliittisiin puolueisiin sitoutumattomia.

Poliittisten puolueiden toimesta sitoutumattomuutta usein vääristellään esittämällä sitoutumattomuus niin, että kun ollaan sitoutumattomia, niin ei olla mitään mieltä.

 

Sitoutumattomilla on aina mielipide ja he osaavat sen myös tuoda julki. Sitoutumattomilla on taito muodostaa yhteinen mielipide keskustelemalla ja mielipiteitä yhteen sovittamalla. Velvoittavia ryhmäpäätöksiä tai rangaistuksia ei tunneta.

 

Sitoutumattomat ovat aina valmiita tekemään yhteistyötä ja keskustelemaan myös muiden ryhmien kanssa, jotta saadaan aikaan järkeviä päätöksiä kaupunkilaisten arkielämää koskettavissa asioissa.  

 

Missio eli Tampereen Puolesta -ryhmän olemassaolon tarkoitus

 

Varmistaa tamperelaisille aktiivisella ja asiantuntevalla osallistumisella parhaat ekologisesti ja  taloudellisesti kestävällä perustalla olevat palvelut

 

Visio, tulevaisuuden tavoitetila

 

Tampereen Puolesta on merkittävä, (kannatus vähintään 10 %) kiinnostava ja dynaaminen Tampereen kehittämiseen osallistuva toimija.

 

Visio on tavoitetila, joka ohjaa Tampereen Puolesta -ryhmää pitkäjänteisesti poliittisessa päätöksenteossa. Vision tavoitetta toteutetaan strategian mukaisesti laatimalla kullekin vaalikaudelle oma ajankohtaiset asiat huomioonottava vaaliohjelma. Pitkäjänteisesti toimintaa ja tavoitteiden asetantaa ohjaa seuraavassa kuvatut painotukset arvovalintoihin, jotka ovat keskeinen osa Tampereen Puolesta -ryhmän päätöksentekoa. 

 

Arvot

 

Vastuuntunto, rehellisyys, yhteistyökyky ja oikeudenmukaisuus ovat ne keskeiset arvot, jotka ohjaavat Tampereen Puolesta -ryhmän toimintaa tamperelaisten hyväksi.

 

Ihmisten ideologia(Ihmisläheisyys)

 

Huomioi niitä yksilöllisiä tarpeita, jotka vaikuttavat jokaisen tamperelaisen elämään eri ikäkausina heidän kohdatessaan erilaisia palvelutarpeita liittyen terveyteen ja hyvinvointiin.

Käytännössä tämä toteutuu huomioimalla päätöksenteossa ne tekijät, joiden avulla turvataan riittävät ja taloudelliset peruspalvelut sekä turvataan nuorille turvallinen kasvuympäristö ja riittävät koulutusmahdollisuudet. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut pitää saada kaikkien ulottuville.

 

Vastuullinen taloudenhoito

 

Tampereen Puolesta haluaa turvata kaupungin talouden pitkällä aikavälillä ja käyttää asiantuntemustaan päätöksenteossa siten, ettei kaupungin taloutta rasiteta ylisuurilla investoinneilla talouden kantokykyyn nähden. Tampereen Puolesta -ryhmän tavoitteena on edelleen tukea toimenpiteitä, joilla haetaan palveluihin kustannustehokkuutta ja käytetään palveluiden ulkoistamista niissä palveluissa, joissa niiden käytölle on järkevät perusteet, kuten oman palvelutuotannon riittämättömyys tai ulkoistuksella saatava kustannustehokkuus. Perusperiaate on käyttää meidän kaikkien veronmaksajien varoja siten, että niillä saadaan tuotettua mahdollisimman paljon ja kustannustehokkaasti laadukkaita palveluja

 

 Viihtyvyys

 

Kaupunkiympäristön kehittäminen pitää olla asukaslähtöistä ja suunnittelussa tuleekin olla mahdollista entistä avoimemmin asukkaiden vaikutusmahdollisuus omia alueitaan koskeviin asioihin. Kaupunkisuunnittelussa edellytetään tehtävän rohkeita päätöksiä uusien asuinalueiden suunnittelussa esimerkiksi Aitolahden suuntaan, jotta saadaan riittävästi tonttitarjontaa niille, jotka haluavat asua pientaloissa. Raideliikenteen kehittäminen on tärkeä pitkällä aikavälillä ja siksi sen vaatimat alueet on huomioitava suunnittelussa. Linja-autoliikenne säilytetään edelleen yhtenä vaihtoehtona ja sitä on kehitettävä huomioiden nykyaikaiset energia- ja ympäristötavoitteet. Tulevaisuuden energiaratkaisut on kyettävä linjaamaan nyt ja tarvittavat päätökset tehtävä.  On suunniteltava uusia voimalaitoksia, joilla turvataan tulevaisuuden energiatarpeita nykyaikaisella ja ympäristöä säästävällä tekniikalla ja tarvittaessa voidaan polttaa myös lajiteltuja jätteitä. On vastuullista huolehtia ensisijaisesti Tampereella tamperelaisten jätteistä.

 

Tampereen Puolesta edellyttää myös virkamiestoiminnalta neuvonta- ja palvelualttiutta, jotta kaupunkilaisille voidaan taata tiedonsaanti heidän kohdatessaan ongelmia päivittäisessä elämässään.

 

Elinkeinot ja työllisyys

 

Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät noin kahdeksankymmentä prosenttia työväestöstä ja tästä syystä onkin pidettävä huolta siitä, että näille mahdollistetaan kaikki tarvittava tuki riittävien palvelujen ja aluesuunnittelun muodossa. On myös ylläpidettävä riittävää yliopisto-, korkeakoulu ja toisen asteen koulutusta, jotta yrityksille on saatavilla koulutettua työvoimaa. On turvattava myös innovaatio- ja kehitystoimintojen pysyminen jatkossakin Tampereella, jotta saamme uusyritystoimintaa. Työpaikkojen turvaaminen ja niiden edelleen lisääminen on Tampereen Puolesta -ryhmän keskeisiä tavoitteita.